Oferta dla MON

RODO

Klauzula informacyjna dla odbiorców newslettera

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej „RODO” − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest AMW Rewita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 w Warszawie (03-310), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000394569 (zwana dalej „Administratorem”).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres email: iod@rewita.pl lub poprzez wysłanie pisemnego zgłoszenia na adres korespondencyjny Administratora.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i na podstawach prawnych:
a) w celu wysyłki newslettera w oparciu o Pani/Pana dobrowolną zgodę – podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit.a) RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
b) w celu marketingowym związanym z przedstawieniem ofert specjalnych oraz komunikatów Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing usług.

4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe:
a) do czasu wycofania zgody,
b) w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Administratora, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
c) w przypadku powstania po stronie Administratora uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń albo udowodnienia praw majątkowych dane będą przechowywane rzez czas niezbędny do upłynięcia przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekucji wyroku albo przez okres trwania autorskich praw majątkowych wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ile taki
przypadek będzie miał miejsce.

5. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługujących im uprawnień, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może także udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Mogą to być dostawcy systemów informatycznych, dostawca usług poczty e-mail i inne podmioty, za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo wycofania zgody w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem,
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
d) prawo do usunięcia danych,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) prawo do przenoszenia danych.

Ponadto ma Pani/Pan prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w zautomatyzowany sposób, w tym nie będzie wykorzystywane profilowanie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 lit. f) RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wysyłki newslettera.

Klauzula informacyjna dla rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej „RODO” − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest AMW Rewita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 w Warszawie (03-310), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000394569 (zwana dalej „Administratorem”).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres email: iod@rewita.pl lub poprzez wysłanie pisemnego zgłoszenia na adres korespondencyjny Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. W przypadku pozostawienia CV na potrzeby przyszłych rekrutacji, zawarte w nim dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Wyrażoną zgodę ma Pan/Pani prawo w każdej chwili wycofać, natomiast jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługujących im uprawnień, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może także udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Mogą to być dostawcy systemów informatycznych, portale rekrutacyjne, dostawca usług poczty e-mail i inne podmioty, za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 3 miesiące od daty przesłania CV, a w przypadku przetwarzania na potrzeby przyszłych rekrutacji – tj. na podstawie zgody – przez okres 1 roku od przesłania lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenie zajdzie jako pierwsze.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych.
Ponadto ma Pani/Pan prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w zautomatyzowany sposób, w tym nie będzie wykorzystywane profilowanie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 lit. f) RODO.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe ale niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Klauzula informacyjna dla formularza rezerwacyjnego na stronie www

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej „RODO” − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest AMW Rewita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 w Warszawie (03-310), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000394569 (zwana dalej „Administratorem”).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres email: iod@rewita.pl lub poprzez wysłanie pisemnego zgłoszenia na adres korespondencyjny Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i podstawach prawnych :
a) w celu obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Oddziałów bezpośrednio albo drogą telefoniczną albo drogą elektroniczną – poprzez formularz rezerwacyjny lub wiadomość e-mail – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. podjęcie działań w celu zawarcia umowy,
b) w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego, np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
c) W celu niezbędnym do obsługi reklamacji a także ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz podejmowania działań w związku z tym procesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ustalanie, dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) przez okres niezbędny do obsługi zapytania i zgłoszenia,
b) przez czas wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości i prawa
podatkowego,
c) przypadku powstania po stronie Administratora uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń dane będą przechowywane rzez czas niezbędny do upłynięcia przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekucji wyroku.

5. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługujących im uprawnień, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może także udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Mogą to być dostawcy systemów informatycznych, dostawca usług poczty e-mail i inne podmioty, za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych.
Ponadto ma Pani/Pan prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w zautomatyzowany sposób, w tym nie będzie wykorzystywane profilowanie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 lit. f) RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe ale niezbędne w celu wysłania zapytania o dostępność miejsc noclegowych. Niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości dokonania rezerwacji pobytu w Oddziałach Administratora.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej „RODO” − informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest AMW Rewita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Jacka Odrowąża 15 w Warszawie (03-310), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000394569 (zwana dalej „Administratorem”).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcę Inspektora Ochrony, z którymi można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres email: iod@rewita.pl lub poprzez wysłanie pisemnego zgłoszenia na adres korespondencyjny Administratora.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i na podstawach prawnych:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy z Panią/Panem, w tym również z podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje – wraz z uwzględnieniem istnienia konieczności podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy, w szczególności przedstawienia oferty z możliwością złożenia zamówienia/zapytania oraz negocjowania warunków umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz niezbędność wykonania umowy,
b) w celu dokonania rozliczeń z właściwymi organami administracji państwowej oraz archiwizacji tych dokumentów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie danych osobowych z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
c) w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed
ewentualnymi roszczeniami,
d) w celu umieszczenia Pani/Pana danych w wewnętrznej bazie kontrahentów prowadzonej przez Administratora, co umożliwi pozostawanie z Panią/Panem w kontakcie oraz składanie Pani/Panu w przyszłości kolejnych ofert współpracy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest podejmowanie czynności marketingowych związanych z jego działalnością,

4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe związane z wykonywaniem umowy przez okres trwania tej umowy, natomiast po jej zakończeniu:
a) dane przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe,
b) w przypadku powstania po stronie Administratora uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń albo udowodnienia praw majątkowych dane będą przechowywane rzez czas niezbędny do upłynięcia przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekucji wyroku albo przez okres trwania autorskich praw majątkowych wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ile taki przypadek będzie miał miejsce.
Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane w bazie kontrahentów prowadzonej przez Administratora przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miała miejsce data ostatniej współpracy.

5. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługujących im uprawnień, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może także udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych. Mogą to być dostawcy systemów informatycznych, portale rekrutacyjne, dostawca usług poczty e-mail i inne podmioty, za pośrednictwem których Administrator przetwarza dane osobowe.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych.

Ponadto ma Pani/Pan prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w zautomatyzowany sposób, w tym nie będzie wykorzystywane profilowanie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 lit. f) RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia i wykonania umowy oraz wynika z właściwych przepisów prawa. W przypadku niepodania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych, podjęcie z Panią/Panem współpracy nie będzie możliwe.

Wyślij zapytanie
Obiekty, które wybrałeś Brak
{{ showError(errors.items, 'conference_resorts', '') }}
{{ showError(errors.items, 'advertisement', '') }}
{{ showError(errors.items, 'newsletter', '') }}
Zarezerwuj pobyt w AMW Rewita
Najniższa cena na Oficjalnej Stronie
Data przyjazdu
Data wyjazdu
Obiekt
Brak wyników
Liczba osób
Liczba dzieci
Kod Promocyjny