Obiekt
Brak wyników
Data przyjazdu
Data wyjazdu
Kod promocyjny
Oferta dla MON

Polityka antykorupcyjna

Ogłoszenie

W AMW REWITA Sp. z o.o. została wdrożona Polityka Antykorupcyjna.

Zapraszamy do zapoznania się z deklaracją antykorupcyjną AMW REWITA Sp. z o.o.”.
Polityka obowiązywać będzie od 1 kwietnia  2024 r.

Treść deklaracji do pobrania -> Deklaracja antykorupcyjna

Deklaracja antykorupcyjna AMW Rewita

1. W Spółce przyjmuje się i bezwzględnie przestrzega zasady zerowej tolerancji wobec Korupcji w odniesieniu do wszystkich obszarów działalności Spółki. Brak tolerancji dotyczy wszelkich form Korupcji, niezależnie od tego, czy mają one miejsce w sektorze publicznym czy prywatnym i niezależnie od tego, czy przynoszą lub mogłyby przynieść korzyść Spółce lub jej Interesariuszom. Celem nadrzędnym Spółki jest aktywne zapobieganie Korupcji, budowanie środowiska Spółki opartego na uczciwości, praworządności oraz transparentności.
2. Polityka zerowej tolerancji dla Korupcji dotyczy wszystkich Interesariuszy Spółki, zwłaszcza Pracowników bez względu na formę zatrudnienia, współpracy, pełnione funkcję a także Dostawców i Klientów.
3. Pracownicy nie wręczają ani nie przyjmują Upominków mogących podważyć zaufanie co do bezstronności ich pracy.
4. Interesariusze zobowiązani są do przestrzegania zasad:
1) zakazane jest branie udziału w jakichkolwiek zrachowaniach mających znamiona Korupcji, polegających na oferowaniu, obiecywaniu, dawaniu, akceptowaniu, żądaniu lub ubieganiu się o Nienależne Korzyści, finansowe lub niefinansowe w szczególności w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
2) zabronione jest stosowanie jakichkolwiek działań odwetowych wobec osób, które odmówiły wręczenia bądź przyjęcia Nienależnych Korzyści;
5. Pracownik nie powinien wykonywać obowiązków służbowych w sytuacji gdy pozostaje z Dostawcą, Klientem lub innym Interesariuszem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności;
6. Każdy kto brał udział w zdarzeniu noszącym znamiona Korupcji lub był świadkiem takiego zdarzenia bądź posiada o nim informacje zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania jego zgłoszenia.
7. Kierownictwo Spółki deklaruje pełne zaangażowanie w działania związane z utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.
8. Kierownictwo Spółki oczekuje od wszystkich swoich Interesariuszy najwyższych standardów etycznych oraz przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Zarząd Spółki zapewni osobom zawiadamiającym o nieprawidłowościach i/lub zdarzeniach korupcyjnych dedykowane poufne kanały komunikacji oraz ochronę przed działaniami odwetowymi a także zapewnia o niewyciąganiu konsekwencji wobec osób zgłaszających w dobrej wierze podejrzenia zachowań korupcyjnych.
10. Zgłoszenia składane w złej wierze mogą prowadzić do poniesienia konsekwencji dyscyplinarnych i prawnych.
11. Zgłoszeń można dokonywać pisemnie na adres pocztowy AMW REWITA Sp. z o.o., ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa „z dopiskiem Audyt Wewnętrzny i System Antykorupcyjny”, lub elektronicznie na adres e-mail sygnalista@rewita.pl. Pracownicy mogą dokonywać zgłoszeń z wykorzystaniem kanałów wewnętrznych Spółki. Zgłoszenia traktowane będą w sposób poufny i badane z należytą starannością.

Zarząd AMW REWITA Sp. z o.o.

Wyślij zapytanie
Obiekty, które wybrałeś Brak
{{ showError(errors.items, 'conference_resorts', '') }}
{{ showError(errors.items, 'advertisement', '') }}
{{ showError(errors.items, 'newsletter', '') }}
Zarezerwuj pobyt w AMW Rewita
Najniższa cena na Oficjalnej Stronie
Data przyjazdu
Data wyjazdu
Obiekt
Brak wyników
Liczba osób
Liczba dzieci
Kod Promocyjny