Obiekt
Brak wyników
Data przyjazdu
Data wyjazdu
Kod promocyjny
Oferta dla MON

Regulamin Zamek Czocha

1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
2. Rezerwacje w Hotelu zachowują ważność do godziny 18:00 planowanego dnia przyjazdu, chyba, że podczas dokonywania rezerwacji Gość określił inną godzinę.
3. Pokój wynajmowany jest na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godz. 15:00 i kończy się o godz. 11:00 dnia następnego.
4. W przypadku braku określenia przez Gościa długości pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
5. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość zgłasza w Recepcji do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin pobytu. Hotel zobowiązuje się zrealizować zgłoszenie w miarę posiadanych wolnych miejsc.
6. Gość powinien dokonać rejestracji pobytu w Recepcji na podstawie dokumentu zawierającego zdjęcie (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
7. Należność za wynajem pokoju oraz usługi parkingowe pobierana jest:
a) w przypadku płatności gotówką z góry za cały pobyt,
b) w przypadku płatności kartą płatniczą może zostać dokonana blokada środków na karcie. Karta zostanie obciążona za całość pobytu przy wyjeździe. Wyjątkiem jest rezerwacja bezzwrotna (non-refundable) – w tym wypadku Hotel obciąża za całość pobytu w dniu dokonania rezerwacji.
c) Za usługi pozostałe (m. in. rozmowy telefoniczne, gastronomię) należność regulowana jest przy wyjeździe kartą płatniczą lub gotówką.
Faktury VAT mogą być wystawiane w dniu wyjazdu, po przedłożeniu oryginału paragonu fiskalnego. Istnieje możliwość zdeponowania paragonu w Recepcji, na prośbę Klienta, w celu późniejszego wystawienia faktury. Brak oryginału paragonu fiskalnego uniemożliwia wystawienie faktury.
8. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszył Regulamin hotelowy, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym, innym Gościom, pracownikom Hotelu lub innym osobom przebywającym w Hotelu.
9. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących świadczonych usług, o fakcie tym należy poinformować Recepcję.
10. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet przed upływem doby hotelowej, za którą zapłacił.
11. Osoby odwiedzające Gościa powinny opuścić Hotel przed godziną 22:00.
12. Przebywanie osób odwiedzających na terenie Hotelu (z wyłączeniem restauracji) po godzinie 22:00 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na dokwaterowanie osoby odwiedzającej do pokoju. Dokwaterowanie następuje zgodnie z ceną dostawki wskazanej w cenniku hotelowym.
13. W Hotelu w godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku jej zakłócenia, Hotel ma prawo podjąć interwencję, a nawet odmówić dalszego świadczenia usług.
14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających. Hotel ma prawo dochodzenia roszczeń w związku ze zniszczeniami powstałymi na terenie Hotelu.
15. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa hotelowego regulują przepisy Kodeksu Cywilnego art. 846-849. Hotel może odmówić przyjęcia do depozytu pieniędzy, papierów wartościowych oraz cennych przedmiotów, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, albo ich wartość jest zbyt duża w stosunku do standardu Hotelu, a także zajmują zbyt wiele miejsca.
16. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość zobowiązany jest do wyłączenia oświetlenia, urządzeń audiowizualnych oraz zamknięcia drzwi i pozostawienia klucza/karty magnetycznej w Recepcji.
17. W Hotelu obowiązuje zakaz przechowywania zwierząt bez zgody Recepcji.
18. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy parkujące przy Hotelu.
19. W Hotelu obowiązuje zakaz palenia za wyjątkiem pokoi i miejsc przeznaczonych dla osób palących. W przypadku naruszenia zakazu, Gość może zostać obciążony kosztami ozonowania pokoju.
20. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju
hotelowego, w szczególności: grzałek, żelazek elektrycznych, suszarek itp. Korzystanie z żelazek hotelowych jest dopuszczalne tylko z wykorzystaniem deski do prasowania lub
w prasowalni.
21. Hotel zobowiązuje się do przechowywania przedmiotów pozostawionych przez Gości przez 30 dni. W przypadku otrzymania polecenia, ww. przedmioty zostaną odesłane Pocztą Polską lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych Gościa jest AMW REWITA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa NIP 7010302456, zwana dalej „Obiektem Hotelowym”.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Obiektem Hotelowym umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na Państwa życzenie są świadczone przez Obiekt Hotelowy. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Obiekcie Hotelowym. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Obiektu Hotelowego lub w jego okolicy.
3. W przypadku podania przez Państwa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Obiekt Hotelowy może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Obiekt Hotelowy usług lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonano oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Obiekt Hotelowy do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Obiekt Hotelowy usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
4. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Obiekt Hotelowy usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonano oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Obiekt Hotelowy do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Obiekt Hotelowy usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
5. Obiekt Hotelowy informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Obiektem Hotelowym, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
6. Obiekt Hotelowy informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
7. Obiekt Hotelowy informuje, że Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.
8. Obiekt Hotelowy informuje, że Państwa dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a. Firmom księgowym współpracującym z Obiektem Hotelowym,
b. Kancelariom prawnym współpracującym z Obiektem Hotelowym,
c. Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Obiektem Hotelowym,
d. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Obiektu Hotelowego,
e. Firmom kurierskim i pocztowy
f. Biurom podróży.
9. Obiekt Hotelowy informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
W przypadku zarezerwowania noclegu w Obiekcie Hotelowym za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Obiektu Hotelowego przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Obiekt Hotelowy pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.

O dokładnym źródle, z którego Hotel pozyskał dane osobowe Gość może uzyskać informację w Recepcji.

Wyślij zapytanie
Obiekty, które wybrałeś Brak
{{ showError(errors.items, 'conference_resorts', '') }}
{{ showError(errors.items, 'advertisement', '') }}
{{ showError(errors.items, 'newsletter', '') }}
Zarezerwuj pobyt w AMW Rewita
Najniższa cena na Oficjalnej Stronie
Data przyjazdu
Data wyjazdu
Obiekt
Brak wyników
Liczba osób
Liczba dzieci
Kod Promocyjny