Regulamin rezerwacji

Regulamin

rezerwacji usług w Oddziałach

Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 

dla osób indywidualnych

 

§ 1.
[Definicje]

Użyte w Regulaminie zwroty należy rozumieć następująco:

Klient – osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą;
Spółka – Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
Przedpłata – opłata w wysokości 30% ceny usługi turystycznej uiszczana przed rozpoczęciem świadczenia usługi turystycznej;
Oddział – ośrodek terenowy Spółki;
Dzień – dzień kalendarzowy.

§ 2.
[Złożenie rezerwacji]

 1. Rezerwacja pobytu w obiektach Spółki może być dokonana telefonicznie, osobiście na miejscu w recepcji lub Dziale Rezerwacji danego Oddziału, pisemnie poprzez wysłanie zamówienia na pobyt: listem, faksem, w formie elektronicznej (e-mail) oraz za pośrednictwem systemów rezerwacji on-line.
 2. Po dokonaniu rezerwacji, Klient otrzymuje potwierdzenie w formie dokumentu „Przyjęcie rezerwacji” oraz niniejszy Regulamin, według swego wyboru: pocztą, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail). W dokumencie zawarte są szczegóły rezerwacji, pełne dane kontaktowe Oddziału, oraz numer konta bankowego.
 3. Potwierdzenie rezerwacji następuje z chwilą realizacji przelewu przedpłaty zgodnie z § 3 pkt 1 Regulaminu, co jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Po dokonaniu przedpłaty, przy czym za dzień dokonania płatności uznaje się datę wpływu kwoty na rachunek Spółki w przypadku przelewów elektronicznych, Klient otrzymuje potwierdzenie w formie dokumentu „Potwierdzenie rezerwacji – karta pobytu” według swego wyboru: pocztą, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail).

§ 3.

[Przedpłata ]

 1. Warunkiem koniecznym dla dokonania rezerwacji jest wpłata przedpłaty w formie przelewu lub gotówką:

a) w terminie do 14 dni od dnia dokonania rezerwacji, w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu, jeżeli rezerwacja została dokonana na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu, przy czym w przypadku przelewów elektronicznych, za dzień dokonania płatności uznaje się datę wpływu kwoty na rachunek Spółki.

b) w terminie do 7 dni od dnia dokonania rezerwacji, w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu, jeżeli rezerwacja została dokonana na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu, przy czym w przypadku przelewów elektronicznych, za dzień dokonania płatności uznaje się datę wpływu kwoty na rachunek Spółki.

c) w przypadku rezerwacji poniżej 7 dni do dnia przyjazdu należy wpłacić 100% kwoty najpóźniej następnego dnia po dniu dokonania rezerwacji, przy czym w przypadku przelewów elektronicznych, za dzień dokonania płatności uznaje się datę wpływu kwoty na rachunek Spółki, chyba, że Dyrektor Oddziału ustali dla danego Oddziału odrębną regulację normującą inaczej kwestie dotyczące rezerwacji, o czym Klient zostaje indywidualnie poinformowany podczas potwierdzenia przyjęcia rezerwacji.

 1. Numer konta bankowego, na który należy dokonać przelewu zostanie podany Klientowi w przesłanym dokumencie „Przyjęcie rezerwacji”. Rezerwacja nie będzie skuteczna i potwierdzona w przypadku braku wpłaty w określonym powyżej terminie.
 2. Płatność pozostałej kwoty pobytu powinna zostać dokonana na 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, chyba, że Dyrektor Oddziału ustali dla danego Oddziału odrębną regulację normującą inaczej kwestie dotyczące rezerwacji, o czym Klient zostaje indywidualnie poinformowany podczas potwierdzenia rezerwacji.
 3. Niezależnie od kwoty, jaką Klient powinien zapłacić za pobyt, zostaną naliczone dodatkowo opłaty klimatyczne, według stawek obowiązujących na terenie danego Oddziału.

§ 4.
[Anulowanie rezerwacji]

 1. Z wyjątkiem ofert specjalnych, co do których określono, że są ofertami bezzwrotnymi istnieje możliwość anulowania rezerwacji z zastrzeżeniem potrącenia kosztów rezerwacji w kwocie, której wysokość uzależniona jest od daty zgłoszenia, tj.:
 1. więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – zwrot 50 % wpłaty;
 2. 30 dni i mniej przed rozpoczęciem pobytu – brak zwrotu

chyba, że Dyrektor Oddziału ustali dla danego Oddziału odrębną regulację normującą inaczej kwestie dotyczące rezerwacji, o czym Klient zostaje indywidualnie poinformowany podczas potwierdzenia rezerwacji.

 1. Jeśli powody rezygnacji z pobytu leżą po stronie Oddziału wówczas przysługuje 100% wpłaconej przedpłaty.
 2. W przypadku zaistnienia nagłych i nieprzewidywalnych zdarzeń losowych niezależnych od osoby dokonującej rezerwacji (np. śmierć, wypadek, nagłe poważne zachorowanie), bez względu na termin rezygnacji, po pisemnym udokumentowaniu przyczyny może zostać dokonany zwrot 100% wpłaty. Oceny pod kątem zasadności wskazanych przez Klienta okoliczności dokonuje Dyrektor Oddziału.
 3. W wypadku anulowania rezerwacji kwota wpłacona przez Klienta po potrąceniu kwoty, o której mowa w ust. 1 jest zwracana do 21 dni, po otrzymaniu pisemnej dyspozycji Klienta zawierającej numer jego konta bankowego lub innej formy zwrotu oraz po potwierdzeniu faktury korygującej przedpłatę.
 4. Anulowanie rezerwacji wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 5.
[Zmiana rezerwacji]

W celu zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail) z Działem Rezerwacji wybranego Oddziału Spółki. Pełne dane kontaktowe dostępne są na stronie www.rewita.pl na podstronie danego Oddziału w zakładce KONTAKT.

§ 6.

[Reklamacje]

Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane do wybranego Oddziału drogą elektroniczną (e-mail) lub pisemną na adres podany na stronie internetowej www.rewita.pl w zakładce KONTAKT każdego z Oddziałów.

§ 7.
[Ochrona danych osobowych]

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) wprowadzone dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.

§ 8.
[Postanowienie końcowe]

 1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 2. Postanowień Regulaminu nie stosuje się do osób uprawnionych korzystających z usług Spółki w ramach programu „Tanie Wczasy” oraz w ramach przynależności Wojska Polskiego do CLIMS i zawartych umów międzynarodowych.
 3. W przypadku ustalenia przez Dyrektora Oddziału dla danego Oddziału odrębnej regulacji normującej inaczej kwestie dotyczące rezerwacji, jest ona przekazywana do wiadomości do komórki organizacyjnej w Centrali Spółki, do której zadań należy koordynowanie współpracy z Oddziałami w zakresie marketingu i sprzedaży.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Spółki. 

Pobierz Regulamin