Obiekt
Brak wyników
Data przyjazdu
Data wyjazdu
Kod promocyjny
Oferta dla MON

Regulamin Oddział Rewita Solina

REGULAMIN AMW REWITA Sp. z o.o.
Oddział Rewita Solina

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin AMW REWITA Sp. z o. o. Oddział Rewita Solina (zwany dalej: Regulaminem Ośrodka) określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Oddziału Rewita Solina (dalej: Ośrodek) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę opłaty rezerwacyjnej lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Ośrodka.
2. Regulamin Ośrodka obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka.
3. Regulamin Ośrodka jest dostępny do wglądu w Recepcji Ośrodka oraz na stronie internetowej.

§ 2. DOBA HOTELOWA

1. Pokój w Ośrodku wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
3. Doba hotelowa w przypadku turnusów wczasowych 14-dniowych rozpoczyna się o godz. 17:00 i trwa do godziny 10:00 dnia następnego.
4. Nieopuszczenie pokoju do godz. 10.00 skutkuje naliczeniem opłat za kolejną dobę bez możliwości dalszego zakwaterowania.
5. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji Ośrodka z odpowiednim wyprzedzeniem. Ośrodek może nie uwzględnić prośby o przedłużenie pobytu w szczególności w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego Regulaminu Ośrodka.
6. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§ 3. REZERWACJA I POBYT

1. Podstawą udostępnienia pokoju Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji Ośrodka dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnionej karty pobytu.
2. Gość nie może udostępniać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby z zewnątrz mogą przebywać z wizytą u Gości w godzinach od 10:00 do 20:00, po uprzednim zgłoszeniu Recepcji Ośrodka.
4. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłata opłaty rezerwacyjnej zgodnie z z obowiązującymi w Spółce regulacjami w zakresie rezerwacji usług.
5. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Ośrodka, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Ośrodka lub Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników AMW REWITA Sp. z o.o. lub innych osobach przebywających w Ośrodku.
6. Cena pobytu nie uwzględnia opłat lokalnych, do których pobierania jest zobowiązany Ośrodek, pobieranych przy czynnościach meldunkowych.
§ 4. USŁUGI

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji Ośrodka, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić Gościom:
◦ warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
◦ bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
◦ profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku,
◦ sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę lub zgłosi taką prośbę.
3. Dodatkowo na życzenie Gościa, Ośrodek świadczy w cenie pobytu następujące usługi:
◦ udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
◦ budzenie o wyznaczonej godzinie.
4. Ośrodek może świadczyć dodatkowe usługi na podstawie odrębnych regulacji i cenników.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ośrodek zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Ośrodka, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz. Klucz/kartę należy zostawić w Recepcji Ośrodka. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy sprzętu komputerowego. Wszelkie uwagi i wnioski, a także usterki w wyposażeniu Ośrodka oraz wady funkcjonowania urządzeń zauważone przez Gości należy zgłaszać do Recepcji Ośrodka.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA

1. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego art. 846 i nast. k.c.).
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Ośrodka czy poza terenem.
4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Ośrodka w miejscach ogólnie dostępnych.

§ 7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Ośrodka.
§ 8. CISZA NOCNA

W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 7:00 rano.

§9. REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Ośrodka.
3. Reklamacja powinna być złożona pisemnie, niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 10. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
2. We wszystkich obiektach Ośrodka i bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia, poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Kosztami za wszelkie interwencje Straży Pożarnej wynikłe z niezastosowania się do niniejszego postanowienia obciążony zostaje Gość, który przyczynił się do interwencji. Dodatkowo w przypadku niezastosowania się do zakazu palenia tytoniu Gość może zostać obciążony kosztami dezynfekcji pokoju.
3. W pokojach Ośrodka nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do przeniesienia Gościa do innego pokoju (zamiana pokoju) przestrzegając zasady niepogorszenia warunków pobytu (ten sam standard lub lepszy) z powodu awarii, remontów, zdarzeń losowych oraz pomyłek rezerwacyjnych.
5. Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za cały pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu Gościa do Ośrodka.
6. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa Ośrodek pobiera 30% wartości za każdą niewykorzystaną dobę z opłaty rezerwacyjnej.

§ 11. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest: AMW REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@rewita.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
1) planowania i zarządzania realizacją usług, przetwarzania płatności, przeprowadzania czynności rachunkowych, rewizyjnych, rozliczeniowych oraz windykacyjnych;
2) rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz świadczenia zamówionych usług;
3) rozstrzygania sporów, dochodzenia realizacji naszych umów oraz wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń;
4) zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi np. dotyczącymi prowadzenia dokumentacji sprzedaży do celów podatkowych lub wysyłania powiadomień oraz innych informacji tak jak wymaga tego prawo.
4. W przypadkach, w których została wyrażona zgoda, dane osobowe są przetwarzane także w celu otrzymywania ofert, innych informacji dotyczących usług (w tym poprzez newslettery marketingowe) oraz informacji na temat planowanych wydarzeń.
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji lub tworzenia profili innych niż opisane powyżej.
6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do realizacji lub konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych Spółki albo jest niezbędne do celów uzasadnionego interesu Spółki, pod warunkiem, że interesy
lub podstawowe prawa i wolności Gościa nie okażą się nadrzędne; przetwarzanie może się opierać również na zgodzie Gościa, jeśli jednoznacznie została ona udzielona.
7. Zbieraniu i przetwarzaniu podlegają w szczególności następujące kategorie danych osobowych:
1) Informacje kontaktowe – takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email;
2) Dane płatnicze – takie jak konieczne dane do przetwarzania płatności oraz zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych i debetowych, numery kodów zabezpieczających oraz inne informacje związane z fakturowaniem;
3) Szczególne kategorie Danych Osobowych – w związku ze świadczeniem usług SPA oraz zapewnieniem wstępu do niektórych obiektów odnowy biologicznej, możemy zwrócić się z prośbą o informacje dotyczące zdrowia. Udzielenie zgody jest podstawą do wszelkiego korzystania z takich informacji; brak zgody, możemy uniemożliwić skorzystanie z niektórych zabiegów;
4) Pozostałe Dane Osobowe – okazjonalnie możemy zwrócić się z prośbą o udzielenie nam informacji na temat daty urodzenia, zwyczajów lub preferencji w celu wysłania wiadomości z życzeniami; udzielenie zgoda jest podstawą do wszelkiego korzystania z takich informacji.
8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane na terenie państw trzecich.
10. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
11. Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, Gościowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych jego dotyczących. Gość ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności ma prawo zażądać kopii posiadanych danych osobowych, a w przypadku skorzystania z tej opcji wielokrotnie, Spółka może za to pobrać odpowiednią opłatę. Jeśli została udzielona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, można nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.
12. Gościowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Dyrektor
Oddziału Rewita Solina

Wyślij zapytanie
Obiekty, które wybrałeś Brak
{{ showError(errors.items, 'conference_resorts', '') }}
{{ showError(errors.items, 'advertisement', '') }}
{{ showError(errors.items, 'newsletter', '') }}
Zarezerwuj pobyt w AMW Rewita
Najniższa cena na Oficjalnej Stronie
Data przyjazdu
Data wyjazdu
Obiekt
Brak wyników
Liczba osób
Liczba dzieci
Kod Promocyjny