Obiekt
Brak wyników
Data przyjazdu
Data wyjazdu
Kod promocyjny
Oferta dla MON

Regulamin Oddział Rewita Rynia

REGULAMIN TERENU OBIEKTU

AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Rynia

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin terenu AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Rynia (zwany dalej: Regulaminem) określa w szczególności zasady korzystania z terenu obiektu oraz przestrzegania porządku przez osoby przebywające na terenie.
2. Zarządcą Obiektu jest AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Rynia (dalej: Oddział).
3. Osobą zarządzającą obiektem AMW Rewita Rynia jest Dyrektor Oddziału Rynia.

§ 2. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Prawo do przebywania na terenie ośrodka mają:
– osoby przebywające na turnusach wczasowych w Oddziale,
– grupy zorganizowane, uczestnicy wypoczynku w ramach programu Oddziału,
– uczestnicy imprez plenerowych, zgrupowań i osoby towarzyszące wyłącznie w terminach określonych w Umowach Stron,
– właściciele jednostek pływających „garażowanych” w Oddziale i ich goście na podstawie identyfikatorów lub okazania dowodu opłaty wjazdowej na teren ośrodka,
pracownicy Oddziału Rewita Rynia i praktykanci
– załogi jachtów zgłoszone u pracownika portu bądź recepcji na postój,
– inne osoby z tytułu pełnienia obowiązków służbowych.
2. Osoby przebywające na terenie ośrodka, w tym portu i nabrzeża zobowiązani są stosować się do znaków informacyjnych oraz do zarządzeń i poleceń służb informacyjnych i porządkowych działających w imieniu Dyrektora Oddziału.

3. Na terenie zabrania się:
– zakłócania spokoju,
– kąpieli i skoków z pomostów,
– parkowania aut poza miejscem wyznaczonym (parking) oraz mycia samochodów i przyczep,
– korzystania z urządzeń lub wyposażenia Ośrodka AMW Rewita Rynia niezgodnie z ich przeznaczeniem,
– dokarmiania ptactwa wodnego,
– zaśmiecania terenu, niszczenia elementów ochrony terenu, zanieczyszczania wód akwenu,
– tarasowania przejść oraz dróg pożarowych,
– zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób,
– wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, gazów łzawiących itp.,
– rzucania wszelkimi przedmiotami, stwarzania sytuacji niebezpiecznych,
– wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla Gości ośrodka,
– załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
– rozpalania ognisk, grilli, pochodni lub też używania bez potrzeby ratowniczych środków pirotechnicznych,
– korzystania ze sprzętu ratunkowego przez osoby nieupoważnione,
– korzystania bez uzyskania zgody Dyrektora Oddziału z miejsca biesiadnego tj. „ Wiata grillowa” , położonego na terenie obiektu – wydzielonego i niedostępnego dla osób trzecich,
– używanie sprzętu ratunkowego lub przeciwpożarowego do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem.

§ 3. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
1. Na obszarze AMW Rewita Rynia obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej.
2. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz pozostawienia dzieci do lat 13 bez opieki osoby dorosłej, która ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci,

§ 4. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani zobowiązane są do podporządkowania się niniejszemu Regulaminowi.
2. Osoby naruszające Regulamin będą usuwane z terenu .
3. Oddział nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione i pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.

Dyrektor Oddziału Rewita Rynia

Wyślij zapytanie
Obiekty, które wybrałeś Brak
{{ showError(errors.items, 'conference_resorts', '') }}
{{ showError(errors.items, 'advertisement', '') }}
{{ showError(errors.items, 'newsletter', '') }}
Zarezerwuj pobyt w AMW Rewita
Najniższa cena na Oficjalnej Stronie
Data przyjazdu
Data wyjazdu
Obiekt
Brak wyników
Liczba osób
Liczba dzieci
Kod Promocyjny