Facility
No results
Arrival date
Departure date
Promotional code
Offer for MON

Security

Security

Regulamin postępowania w Oddziałach AMW REWITA Sp. z o.o. w związku z

                                                            pandemią COVID-19

                                                                              § 1.
Przedmiot Regulaminu
1. Regulamin postępowania w Oddziałach AMW REWITA Sp. z o.o. (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady przebywania na terenie Oddziałach AMW REWITA Sp. z o.o. (zwanych dalej: Oddziałem) w związku z pandemią COVID-19 i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę opłaty rezerwacyjnej lub całej należności za pobyt w Oddziale. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Oddziału.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Oddziału, w każdym pokoju oraz na stronie internetowej www.rewita.pl.
                                                                            § 2.
Postanowienia ogólne
1. W Oddziale ustalono maksymalną liczbę Gości zgodną każdorazowo z przepisami prawa regulującymi obostrzenia związane z epidemią COVID-19.
2. Do limitów, o których mowa w ust. 1 Regulaminu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.
3. W celu weryfikacji zgodności ilości Gości w Oddziale zgodnie z przepisami prawa regulującymi obostrzenia związane z epidemią COVID-19 w Oddział jest uprawniony do zwracania się do Gościa o okazanie dokumentów, o których mowa w ust. 2 Regulaminu. Oddział może dokonywać weryfikacji dokumentów za pomocą aplikacji mobilnej “Skaner Certyfikatów COVID” udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia. Regulamin aplikacji znajduje się na
stronie internetowej: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/regulamin-ucc. W przypadku ryzyka przekroczenia limitów, o których mowa w ust. 1 oraz braku lub odmowy okazaniadokumentów, o których mowa w ust.  Regulaminu Oddział jest uprawniony do odmowyświadczenia usług Gościowi.
4. Osoby przebywające na terenie Oddziału są zobowiązane przestrzegać powszechnieobowiązujących zasad dystansowania społecznego, w tym co najmniej 1,5-metrowej odległości, a także reguł profilaktyki zdrowotnej, w tym obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych. Goście Oddziału zobowiązani są do stosowania się do wytycznych personelu Oddziału.
5. W pokojach mogą przebywać tylko zameldowani Goście. W okresie epidemii Goście nie mogą przyjmować osób trzecich.
6. W recepcji istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych.
7. W restauracji Oddziału ustala się maksymalną liczbę Gości zgodną każdorazowo z przepisami prawa regulującymi obostrzenia związane z epidemią COVID-19. Ust. 2-3Regulaminu stosuje się odpowiednio.
                                                                               § 3.
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
1. W wybranych miejscach Oddziału (m.in. na recepcji, w lobby, w toaletach) zostały zamieszczone dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Zaleca się możliwie jak najczęstsze
korzystanie z nich, szczególnie po wejściu na teren obiektu, przy wejściu do wind, w obszarze recepcji i lobby oraz po wyjściu z toalet.
2. W miarę możliwości wszystkie przestrzenie wspólne są systematycznie wietrzone. W Oddziale zapewniono dostęp do sprzętu oraz środków, które umożliwiają codzienne prace porządkowe. Szczególnej dezynfekcji podlegają newralgiczne powierzchnie dotykowe w częściach wspólnych obiektu, wśród których są m.in. poręcze, klamki, przyciski do windy, blaty, wszelkie powierzchnie płaskie, telefony, klawiatury komputerowe, a także toalety. Wspomniane powierzchnie podlegają dezynfekcji nie rzadziej niż co godzinę.
3. Personel Oddziału zobowiązany jest poddawać się badaniu temperatury na początku i na końcu swojej zmiany. W razie odmowy poddania się badaniu temperatury lub niepokojących objawów nie zostanie dopuszczony do pracy.
4. W recepcji rekomenduje się skrócenie czasu przebywania Gościa do minimum. Obsługiwana jest maksymalnie 1 osoba. Obsługa dokonywana jest z zachowaniem dystansu określonego strefą bezpieczeństwa wyznaczoną w recepcji.
5. W recepcji w widocznym miejscu znajdują się numery telefonów do stacji sanitarnoepidemiologicznych, a także służb medycznych.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się instrukcje demonstrujące, w jaki sposób prawidłowo myć ręce, zakładać i zdejmować rękawiczki i maseczki a także, w jaki sposób poprawnie dezynfekować ręce.
7. Każdy Gość może zostać poproszony o poddanie się pomiarowi temperatury. Niepokojąco wysoka temperatura lub odmowa poddania się pomiarowi może stanowić podstawę odmowy zakwaterowania Gościa lub przedłużenia pobytu Gościa w Oddziale.
8. Przed udostępnieniem pokój (w tym również, łazienka) podlega sprzątaniu oraz dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykowych w tym newralgicznych przedmiotów takich jak: klamki, pilot od telewizora, włączniki świateł, lampki nocne, kontakty, blaty, oparcia krzeseł. Pokój, oprócz sprzątania i dezynfekcji, podlega również systematycznemu wietrzeniu oraz zostaje udostępniony dopiero po zakończeniu dezynfekcji w odpowiednim odstępie czasowym.
9. W pokojach zostało ograniczone rutynowe sprzątanie, które w obecnej sytuacji odbywa się wyłącznie na życzenie Gościa. W tym celu prosimy o wywieszenie na drzwiach informacji „PROSZĘ POSPRZĄTAĆ POKÓJ”. Personel nie będzie wchodził do pokojów, na drzwiach których informacja nie będzie widoczna.
10. Personel sprzątający swoją pracę wykonuje w jednorazowych rękawiczkach oraz maseczkach.
11. Pościel oraz ręczniki prane są w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza z dodatkiem odpowiedniego detergentu. Materiały są prane i dostarczane zgodnie z reżimem sanitarnym.
12. W Oddziale zminimalizowano ilość wewnętrznych spotkań oraz narad pracowników. W miarę możliwości wszelkie decyzje podejmuje się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Jeśli taka sytuacja jest niemożliwa, wówczas wszelkie spotkania odbywają się z zachowaniem odpowiedniej odległości, czyli minimum 1,5 metrów pomiędzy rozmówcami.
                                                                  § 5.
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u Gościa
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby tj. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość nie może zostać wpuszczony na teren obiektu.
2. Gość zostanie poinstruowany o prawidłowych procedurach (m.in. o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie służb medycznych pod numerem alarmowym 999 albo 112).
3. Jeśli Gość mieszka już w Oddziale następuje czasowe odizolowanie w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu.
4. W przypadku podejrzenia u Gościa zakażenia koronawirusem ustalona zostaje lista pracowników oraz Gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywa Gość i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
5. W związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 wstrzymane zostaje przyjmowanie Gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Send request
Resort which were choosed: Brak
Reserve stay in AMW Rewita
By booking directly from amwrewita.pl you are guaranteed the lowest price!
Arrival date
Date of departure
Facility
No results
Number of people
Number of kids
Promo code